Gjaldskrá slökkviliðs Súðavíkur

1.gr.
Verkefni Slökkviliðs Súðavíkur ákvarðast annarsvegar af lögum um brunavarnir nr. 75/2000 m.s.br. og reglugerðum settum samkvæmt þeim.

2.gr.
Af gjaldskyldum verkefnum skal slökkviliðið taka gjald í samræmi við þann kostnað sem stofnunin verður fyrir vegna þeirra. Gjald skal ákvarða á grundvelli vinnuframlags starfsmanna. Þegar um útkall er að ræða er að lágmarki innheimt fyrir fjóra tíma vegna hvers starfsmanns. Innheimt er fast tímagjald fyrir hverja klukkustund útseldrar vinnu hvers starfsmanns. (sjá gjaldskrá).

3.gr.
Af umsögnum til annarra opinberra stofnana vegna leyfisskyldrar starfsemi skal tekið fast gjald vegna þriggja klukkustunda vinnu ef skoða þarf viðkomandi stað, en einnar klukkustundar ef umsögn er afgreidd á skoðunar staðnum.

4.gr.
Heimilt er slökkviliðsstjóra að fella niður gjald vegna starfsemi ef verkefni telst þjóna almannahagsmunum. Falli ráðgjafavinna undir ákvæði stjórnsýslulaga um upplýsingar-og leiðbeiningaskyldu skal sú vinna undanþegin gjaldi.

5.gr.
Súðavíkurhreppur annast innheimtu gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari. Um innheimtu gjalda skal fara eftir viðteknum venjum í innheimtu opinberra stofnana. Vangreidd gjöld samkvæmt gjaldskránni skulu, þegar vægari innheimtuaðgerðir hafa ekki borið áragur, sótt fyrir dómstólum og í kjölfarið skal afla fjárnáms fyrir öllum skuldum skv. ofnagreindu. Gjöldum sem til eru komin vegna eftirlits með því að farið hefur verið að kröfum um úrbætur á eldvörnum fylgir lögveð í viðkomandi fasteign eða lóð, sbr. 2. og 3 .mgr. 29.gr laga um brunavarnir.

6.gr.
Gjalddagi gjalda samkvæmt gjaldskránni er útgáfudagur reiknings og eindagi er 30 dögum síðar. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga séu gjöldin ekki greidd á eindaga.

7.gr.
Gjaldskrá þessi er samþykkt með heimild í sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998 með síðari
breytingum. Gjaldskráin skal uppfærð í síðasta lagi í desember ár hvert. Taka breytingarnar gildi við birtingu í Stjórnartíðindum.

8.gr.
Gjaldskrá slökkviliðs Súðavíkur
Dælubíll p. klst.    kr.  16.000    
Lausar dælur, p. klst.    kr.  8.000    
Slökkvibifreið í öryggisvöktun    kr. 7.000    
Leiga smærri tækja, p. klst.    kr.  8.000    
Útseld vinna hvers manns, p. klst.    kr.  8.300    

Samþykkt í sveitarstjórn Súðavíkurhrepps þann 22. nóvember 2012.
Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri